Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialność społeczna

Scroll To Down

Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

ŚRODOWISKO NATURALNE

ZAKOŃCZONO KLUCZOWE INWESTYCJE ŚRODOWISKOWE

W celu dostosowania się do wymagań unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, uruchomiono w EC Wrocław instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości powietrza –dzięki tym zabiegom pięciokrotnie zmniejszyły się emisje tlenków siarki, a trzykrotnie emisje tlenków azotu.

Jednym z elementów porozumienia podjętego między KOGENERACJĄ S.A. a władzami miejskimi podczas budowy instalacji odsiarczania spalin była rozbiórka 120 m żelbetowego komina z 1971 roku, który, po wybudowaniu nowoczesnych instalacji w EC Wrocław miał zostać wyłączony z funkcjonowania. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się w maju 2017 roku i były podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie skuto wewnętrzną warstwę komina. Kolejnym krokiem było zainstalowanie wewnątrz konstrukcji ruchomego podestu wraz ze zdalnie sterowaną maszyną wyposażoną w szczęki kruszące. To one od góry rozbierały komin kawałek po kawałku. Taka metoda sukcesywnej rozbiórki została wybrana ze względu na bliskie rozmieszczenie wokół komina urządzeń elektrociepłowni.

Demontaż komina zakończył się po pięciu miesiącach i był jednym z największych wyzwań w historii spółki – wymagającą logistycznie operacją, która nie mogła zakłócić normalnego funkcjonowania zakładu.

 

DZIAŁANIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi KOGENERACJA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji ekologicznej:

 • realizacja programu Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem Programu KAWKA, prowadzonego przez Gminę Wrocław w celu likwidacji źródeł niskiej emisji i poprawy jakości powietrza we Wrocławiu, w którym wykorzystywane są środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wkładu własnego samorządu. W ramach programu KOGENERACJA S.A. wspierała projekty przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.
 • promocja ciepła sieciowego, jako najkorzystniejszej alternatywy dla indywidualnych palenisk węglowych z popularyzacją wiedzy na temat negatywnych skutków niskiej emisji, szkolenia dla zarządców, spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i uczestnictwo w festynach organizowanych na terenie osiedla Nadodrze, na którym zlokalizowana jest elektrociepłownia Wrocław a równocześnie występuje wysokie skupisko budynków, w których wykorzystywane są paleniska na paliwo stałe.
 • kontynuacja współpracy z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym (lekcje o tematyce ekologicznej we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach, warsztaty ekologiczne dla uczniów poświęcone ekologicznym aspektom ciepła sieciowego, współorganizacja Konkursu Ekologicznego dla uczniów wrocławskich gimnazjów).

WSPÓŁPRACA ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI PRZY UZYSKANIU
BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

KOGENERACJA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności energetycznej na majątku własnym i zasobach odbiorców końcowych ciepła.

Zakres przedsięwzięć obejmował: modernizację sieci i rurociągów ciepłowniczych, sprężarkowni, termomodernizację budynków, modernizację zakładu przemysłowego, wymianę niskosprawnych węzłów cieplnych oraz zamianę lokalnych, niskoefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne węzły cieplne.

W 2017 r. KOGENERACJA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności energetycznej na majątku własnym i zasobach odbiorców końcowych ciepła. Złożono do URE 6 wniosków zbiorczych na świadectwa efektywności energetycznej o wartości 490 toe, w tym 244 toe dotyczyło działań poprawiających efektywność zużycia energii na majątku własnym. Przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji obejmowały: modernizację oświetlenia i urządzeń potrzeb własnych, termomodernizację oraz wymianę starych, niskoefektywnych węzłów cieplnych.

OTOCZENIE SPOŁECZNE

NASZE WARTOŚCI

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy PGE: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

PARTNERSTWO
 • podejmujemy działania wyprzedzające i socjalne wspomaganie planowanych restrukturyzacji,
 • przygotowujemy do tzw. wymiany pokoleniowej Ready for the Future,
 • badamy nastroje społeczne (Badanie Opinii Pracowników 2017),
 • współpracujemy z czterema reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi,
 • finansujemy Pracowniczy Program Emerytalny,
 • współfinansujemy działalność Stowarzyszenia Seniorów, emerytowanych pracowników
  KOGENERACJI S.A.,
 • włączamy pracowników oraz emerytowanych pracowników w organizację Dni Otwartych Drzwi,
 • współpracujemy ze Stowarzyszeniem KARAN we Wrocławiu w ramach programu niesienia pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
 • przeciwdziałamy wykluczeniu (energetycznemu), dzięki następującym inicjatywom:
 • współdziałanie pracowników:
ROZWÓJ
 • realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń,
 • aktywizujemy osoby niepełnosprawne:
 • aktywizujemy społeczności lokalne:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • dbamy o najwyższe standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, za pomocą:
 • promujemy zdrowy tryb życia wśród pracowników poprzez:
 • planujemy i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła,
 • działamy na rzecz poprawy jakości powietrza we Wrocławiu- program KAWKA (wymiana pieców na ciepło sieciowe),
 • edukujemy społeczność lokalną realizując szeroko zakrojone działania komunikacyjne dotyczące realizowanej przez nas produkcji przyjaznej dla środowiska, poprzez:

* Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie dla mieszkańców Wrocławia i Siechnic. Podstawą programów są porozumienia podpisane z władzami Wrocławia i Gminy Siechnice w 2016 r. KOGENERACJA S.A. wspiera swoich odbiorców w opłacaniu rachunków za ciepło. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych posiadających umowy sprzedaży z wrocławskim producentem ciepła. O podziale środków decydują Ośrodki Pomocy Społecznej.

RADA ETYKI

W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi i jest to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw i zachowań etycznych.

W styczniu 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. przyjął do stosowania Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wdrożono również Politykę zapobiegania korupcji i oszustwom oraz Regulamin przeciwdziałania mobbingowi.

RESPECT INDEX

14 grudnia 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

DODATKOWE INICJATYWY

Spółka znalazła się w gronie 38 firm wyróżnionych Białym Listkiem CSR tygodnika „Polityka”, w VI zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie opublikowanym w 2017 roku. Biały Listek CSR otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.

Począwszy od 2014 r. KOGENERACJA S.A. jest członkiem UN Global Compact i tym samym zobowiązuje się do popierania, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

FUNDACJA IM. JÓZEFA PUPKI

Celem i misją założonej w 2005 roku Fundacji im. Józefa Pupki, pierwszego Prezesa KOGENERACJI S.A., jest pomoc szczególnie utalentowanym studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności, a także szerzenie oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp. W 2017 roku w ramach realizacji podstawowego celu statutowego Zarząd Fundacji rozpatrzył 28 wniosków studentów o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznano 24 studentom , którzy spełnili przyjęte przez Fundację kryteria formalne.

UDZIELONE WSPARCIE

W 2017 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego organizacjom społecznym, naukowym, gospodarczym i branżowym, takim jak:

 1. Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie, w tym m.in.:
  • Gmina Wrocław - Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Gmina Siechnice - Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Fundacja „Siemacha”
  • Fundacja Agora – Fabryka Świętego Mikołaja
  • Polska Akcja Humanitarna
  • Stowarzyszenie „Razem z Dzieckiem”
  • Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka”
  • Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
  • Fundacja Homo - Sacer
 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym m.in.:
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN
  • Stowarzyszenie Seniorów „Energetyk”
  • Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
  • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
  • Fundacja Opieka i Troska
  • Towarzystwo Sportowo- Turystyczne przy KOGENERACJI S.A.
 3. Wspomaganie kształcenia zdolnej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w tym m.in.:
  • Fundacja im. Józefa Pupki
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 4. Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
  • Projekt edukacyjny „Razem zmieniamy świat”- partnerstwo z Fundacją L’Arche
  • Fundacja L’Arche (pomoc osobom intelektualnie niesprawnym)
  • Stowarzyszenie „A Jednak” (pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym)
 5. Inne, w tym:
  • Fundacja Rodzin Górniczych
  • Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

PROMOWANIE DOSTĘPU DO ENERGII ORAZ EKOEFEKTYWNOŚCI

 • Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. W ramach oferty dla nowych i istniejących budynków mieszkalnych oraz dużych i małych przedsiębiorstw proponujemy dostawy ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz w Gminie Siechnice, które miałyby zastąpić ciepło pozyskiwane z wykorzystaniem oleju, gazu czy węgla.
 • Spółka kładzie szczególny nacisk na  przyłączanie do sieci ciepłowniczych budynków, które do tej pory ogrzewane były indywidualnymi piecami węglowymi. Przejście na ogrzewanie ciepłem sieciowym obniża zjawisko „niskiej emisji” w centrum miasta, eliminując emisję spalin i pyłów z lokalnych kominów.
 • W roku 2017 Spółka kontynuowała zadania wspierające efektywność  energetyczną. W ostatnim, V przetargu Prezesa URE uzyskaliśmy 8925 toe (ton oleju ekwiwalentnego) oszczędności z tytułu poprawy efektywności, w tym 7706 toe z przedsięwzięć zewnętrznych i 1219 toe na potrzebach wytwórczych, własnych. Zgłosiliśmy również 6 wniosków na przedsięwzięcia przynoszące ok. 490 toe oszczędności rocznie.
 • Spółka prowadzi również działania mające na celu zmniejszenie strat na przesyle ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw. Są nimi:
  • modernizacja własnych urządzeń i sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice,
  • modernizacja własnych sieci elektroenergetycznych, rozdzielni SN 20 kV w EC Zawidawie.

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WROCŁAWIA

W 2017 roku KOGENERACJA S.A., Fortum i władze Wrocławia działały razem na lokalnym rynku ciepła w ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Współpraca tych podmiotów skupiała się w szczególności na działaniach zmierzających do likwidacji „niskiej emisji”. Strony porozumienia skupiały się na  rozwiązaniach  umożliwiających szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego tzn. wsparcia przez Urząd Miasta, Fortum i KOGENERACJĘ wspólnot mieszkaniowych w procesie likwidacji pieców w lokalach mieszkalnych oraz  budowie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  w budynkach. Szerszy dostęp do ciepła sieciowego  będzie działał na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.