Władze Spółki

Scroll To Down

POPRZEDNI ZARZĄD

Od 26 czerwca 2014 roku do 28 marca 2018 roku skład Zarządu stanowili:

OBECNY ZARZĄD

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Heydla.
W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Członków Zarządu Panów: Krzysztofa Wrzesińskiego, Marka Salmonowicza i Macieja Tomaszewskiego powołując jednocześnie do Zarządu:

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 20 kwietnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

 1. Adriana Carrez - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Nicolas Deblaye - Członek Rady Nadzorczej
 3. Thierry Doucerain - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
 5. Mariusz Grodzki - Członek Rady Nadzorczej
 6. Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
 7. Roman Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

W dniu 20 kwietnia 2017 r., z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., w związku z upływem czasu trwania kadencji wygasły mandaty 2 członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy powołało 2 członków Rady Nadzorczej (Raport Bieżący 12/2017):

 1. Adriana Carrez
 2. Laurent Guillermin

W dniu 21 września 2017 r. wpłynęły rezygnacje złożone pod warunkiem zbycia przez EDF International SAS oraz EDF Investment II BV wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od:

 1. Thierry Doucerain z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Spółki,
 2. Adriany Carrez z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 3. Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń Spółki (Raport Bieżący 21/2017).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 21 października 2017 r.:

 1. Krzysztofa Skórę,

oraz pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. następujących członków (Raport Bieżący 22/2017):

 1. Piotra Czaka,
 2. Jakuba Frejlicha,
 3. Radosława Woszczyka.

13 listopada 2017 roku Spółka otrzymała informację o zbyciu przez EDF International SAS oraz EDF Investment II BV wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z tym dniem został spełniony warunek rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:

 1. Thierry Doucerain,
 2. Adriany Carrez,
 3. Nicolas Deblaye.

14 listopada 2017 roku Spółka otrzymała pisemne oświadczenia złożone w imieniu EDF International SAS oraz EDF Investment II BV, o przeniesieniu posiadania wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a tym samym został spełniony warunek w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Panów (Raport Bieżący 29/2017):

 1. Piotra Czaka,
 2. Jakuba Frejlicha,
 3. Radosława Woszczyka.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 14 listopada 2017 r. przedstawiał się następująco:

 1. Piotr Czak - Członek Rady Nadzorczej
 2. Jakub Frejlich - Członek Rady Nadzorczej
 3. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
 4. Mariusz Grodzki - Członek Rady Nadzorczej
 5. Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
 6. Roman Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej
 7. Krzysztof Skóra - Członek Rady Nadzorczej
 8. Radosław Woszczyk - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Czaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 18 grudnia 2017 r. (Raport Bieżący 35/2017).

Skład Rady Nadzorczej od 18 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:

 1. Jakub Frejlich - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
 3. Mariusz Grodzki - Członek Rady Nadzorczej
 4. Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
 5. Roman Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej
 6. Krzysztof Skóra - Członek Rady Nadzorczej
 7. Radosław Woszczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport Bieżący 2/2018).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 9 kwietnia 2018 r. (Raport bieżący 14/2018).

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Grodzkiego oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pana Macieja Jankiewicza oraz Pana Radosława Pobola (Raport bieżący 22, 23/2018).

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Życiorysy aktualnych członków Rady Nadzorczej zamieszczono na stronie internetowej Spółki: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.