Strategia
KOGENERACJI S.A.

Scroll To Down

STRATEGIA KOGENERACJI S.A.

Na początku 2015 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. podjął prace nad stworzeniem Strategii KOGENERACJI S.A. na lata 2015-2020. Dokument został przyjęty przez Zarząd 4 maja 2015 roku, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2015 roku Rada podjęła uchwałę przyjmującą zaproponowaną przez Zarząd Strategię Spółki.

Zgodnie z przyjętą Strategią, celem nadrzędnym Spółki, tak jak dotychczas, jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy. W 2016 roku Spółka realizowała przyjęte cele strategiczne, tj.:

 • Rozwijać kulturę bezpieczeństwa.
 • Zabezpieczyć przyszłość Spółki w perspektywie długoterminowej.
 • Zwiększyć konkurencyjność aktywów i ograniczać wpływ procesu wytwarzania na środowisko.
 • Rozwijać rynek i sprzedaż, w tym do klienta końcowego.
 • Zapewnić planowaną rentowność.
 • Zostać preferowanym partnerem dla miasta Wrocławia i władz regionu.
 • Rozwijać organizację i kompetencje w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W związku ze zmianą w dniu 13 listopada 2017 r. inwestora strategicznego Zarząd KOGENERACJI S.A. w kolejnych pracach nad aktualizacją Strategii Spółki zamierza kierować się Strategią ciepłownictwa ogłoszoną w grudniu 2017 roku przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MANAGEMENT BY OBJECTIVES - MBO)

W celu efektywnego kierowania Spółką, w 2013 roku przyjęto nowe podejście do wprowadzonego w roku 2002 Zarządzania przez Cele. W KOGENERACJI S.A. wdrożono nową Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO, która umożliwia powiązanie służących realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje także sposób oceny stopnia realizacji Celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.

Na początku 2016 roku zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 2016 wynikały bezpośrednio ze Strategii KOGENERACJI S.A. W dalszej kolejności zadania objęte Kontraktami Dyrektorów Operacyjnych zostały skaskadowane na Kierowników Działów, z którymi także zawarto Kontrakty MBO, zgodnie z metodą określoną w znowelizowanej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Priorytetem dla Spółki jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. Działania mają na celu ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników KOGENERACJI S.A. i pracujących na jej terenie firm wykonawczych, m.in. poprzez realizację Planu poprawy BHP i wynikających z niego działań organizacyjno-technicznych. W 2017 r. kontynuowano rozpoczętą w 2015 r. akcję Pracuj z głową, która jest elementem projektu Partnerstwo dla bezpieczeństwa, w ramach którego zespoły robocze pracują nad kształtowaniem wspólnej kultury bezpieczeństwa, jednakowo wysokiej wśród pracowników jak i wykonawców.

W kwietniu 2017 r., przy Elektrociepłowni Wrocław uruchomione zostało Centrum szkoleniowe „0 wypadków". Centrum powstało w ramach programu „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa", którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP wśród pracowników firm zewnętrznych oraz pracowników Spółki.

W 2017 roku odnotowano 2 wypadki przy pracy pracowników i nie odnotowano wypadków przy pracy podwykonawców (w 2016 r.: 1 wypadek przy pracy wśród podwykonawców i 0 wypadków przy pracy pracowników; w 2015 r.: 2 wypadki przy pracy podwykonawców oraz 2 wypadki przy pracy pracowników).

POLITYKA ZATRUDNIENIA

W 2013 roku przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia: Program Indywidualnych Odejść (PIO), Program Urlop do Emerytury (PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), Program Transferu Pracowników (PTP), Program Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść Emerytalnych (POE).

W 2017 r. z Programów Wsparcia skorzystało 9 osób (w 2016 r.: 19 osób).

W 2017 r. zatrudniono 22 osoby (w 2016 r.: 9 osób).

ZDROWIE PRACOWNIKÓW

W Spółce promowany jest aktywny i zdrowy styl życia:

 • Pracownicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo Sportowo-Turystyczne.
 • KOGENERACJA S.A. współpracuje z EMC Instytutem Medycznym S.A. w zakresie medycyny pracy.
 • Spółka oferuje prywatna opiekę medyczną w ramach umowy z PZU, gwarantującą pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponadstandardowych świadczeń.
 • W 2017 roku pracownicy korzystali  z dofinansowania do okularów korekcyjnych.
 • W 2016 roku kontynuowano program Tydzień Zdrowia, którego celem jest profilaktyka antystresowa, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie pracowników do zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.