Słownik

Scroll To Down

Biomasa

Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, lub części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. W EC Wrocław kocioł K-1 jest przystosowany do spalania biomasy suchej (do 13% wilgotności) w formie pelet. W EC Czechnica kocioł K-2 jest przystosowany do spalania biomasy mokrej (od 30 do 50% wilgotności) w postaci zrębek.

Capex

(ang. Capital Expenditures) - nakłady inwestycyjne.

CER

(ang. Certified Emission Reduction) – jednostka poświadczonej redukcji emisji – wyrażona w ekwiwalencie emisja zredukowana gazów cieplarnianych lub emisja uniknięta gazów cieplarnianych, otrzymana w wyniku realizacji projektu mechanizmu czystego rozwoju.

Ciepło sieciowe

Ciepło produkowane w procesie kogeneracji, wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych.

CO2

Dwutlenek węgla.

Cash pooling

System finansowania krótkoterminowego, który umożliwia wzajemne bilansowanie zapotrzebowania na gotówkę z nadwyżkami finansowymi spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.

Certyfikaty

prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w sposób podlegający wsparciu, tzw. kolorowe certyfikaty:
1) zielone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE),
2) czerwone – świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji,
3) żółte – świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji ze źródeł opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej poniżej 1 MW,
4) białe – świadectwa pochodzenia wynikające z efektywności energetycznej.

CSR

(ang. Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu.

CUW

Centrum Usług Wspólnych Grupy PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Instalacja DeSOx

Instalacja odsiarczania spalin, patrz: IMOS.

Instalacja DeNOx

Instalacja odazotowania spalin, patrz: SNCR.

Dobre Praktyki 2016

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (od 1 stycznia 2016 r.).

EC

Elektrociepłownia.

EUA

(ang. European Union Allowances) – uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

GJ

Gigadżul – (milion kilodżuli), 1 GJ – to jednostka pracy i energii odpowiadająca 277,8 kWh. W energetyce stosowana do określania ilości produkowanego ciepła oraz ilości energii chemicznej zużywanego paliwa.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Generacja wymuszona

Sprzedaż na wezwanie, tj. wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakością i niezawodnością pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

GWh

Gigawatogodzina.

IMOS / IOS

Instalacja odsiarczania spalin.

Investment III B.V.

Akcjonariusz Spółki (do dnia 30 stycznia 2018 roku spółka zarejestrowana była pod nazwą EDF Investment III B.V.).

KDT

Kontrakty Długoterminowe na sprzedaz energii elektrycznej (dotyczy spółki zależnej EC Zielona Góra S.A.).

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

KPRU III

Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2013-2020.

Ksh

Kodeks spółek handlowych.

Mg

Megagram – milion gramów (1 000 000 g) tj. tona.

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

MWe

Megawat mocy elektrycznej.

MWh

Megawatogodzina.

MWt

Megawat mocy cieplnej.

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Jednostka Dominująca najwyższego szczebla.

PGE Energia Ciepła S.A.

Akcjonariusz Spółki (dotychczas EDF Polska S.A.).

PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

Spółka zależna PGE Energia Ciepła prowadząca zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, świadczenie kompleksowych usług w obszarach nawęglania, odpopielania, zarządzania składowiskami; http://www.pgeekoserwis.pl/pl.

RESPECT Index

Indeks giełdowy spółek spełniających kryteria ESG.

toe

Tona oleju ekwiwalentnego.

OZE

Odnawialne Źródła Energii.

SNCR

Instalacja odazotowania spalin.

Taryfa na ciepło

Taryfa (cena) zatwierdzana przez Prezesa URE, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii.

URE

Urząd Regulacji Energetyki.

Węgiel niskozasiarczony

Węgiel kamienny (miał węglowy energetyczny klasy M II A) o zawartości siarki do 0,6%.

Węgiel standardowy

Węgiel kamienny (miał węglowy energetyczny klasy M II A) o zawartości siarki powyżej 0,6%.

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WZ

Walne Zgromadzenie.

Zarządca Rozliczeń

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizująca od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r., tzw. stawy KDT.

ZiT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.