Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Scroll To Down

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2017 r.
252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873
Zysk netto - - - 131 225 131 225 1 050 132 275
Inne całkowite dochody - - - (124) (124) - (124)
Całkowite dochody - - - 131 101 131 101 1 050 132 151
Transakcje z właścicielami:              
Dywidenda wypłacona lub należna akcjonariuszom - - - (98 042) (98 042) (571) (98 613)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 51 114 (51 114) - - -
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2017 r.
252 503 251 258 599 814 398 664 1 502 239 4 172 1 506 411
w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2016 r.
252 503 251 258 500 090 408 907 1 412 758 3 691 1 416 449
Zysk netto - - - 149 620 149 620 1 320 150 940
Inne całkowite dochody - - - (73) (73) - (73)
Całkowite dochody - - - 149 547 149 547 1 320 150 867
Transakcje z właścicielami:              
Dywidenda wypłacona lub należna akcjonariuszom - - - (93 125) (93 125) (1 318) (94 443)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 48 610 (48 610) - - -
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2016 r.
252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873