Sprawozdanie
z sytuacji finansowej

Scroll To Down

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA      
I.Aktywa trwałe      
1. Rzeczowe aktywa trwałe 13 1 609 634 1 677 238
2. Wartości niematerialne, w tym: 14 42 815 42 161
- wartość firmy jednostek podporządkowanych   41 559 41 559
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 15 12 935 13 122
4. Nieruchomości inwestycyjne 16 16 075 16 776
5. Należności długoterminowe 22 8 938 8 406
6. Pozostałe inwestycje długoterminowe 19 4 4
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 35 052 18 296
Aktywa trwałe razem   1 725 453 1 776 003
       
II.Aktywa obrotowe      
1. Zapasy 21 99 317 100 060
2. Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia   - -
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 12 12
4. Należności z tytułu podatku dochodowego 12 - 1 415
5. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 22 148 417 151 290
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool 23 350 681 214 797
7. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 1 810 2 550
Aktywa obrotowe razem   600 237 470 124
       
Aktywa razem   2 325 690 2 246 127
w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
PASYWA      
I.Kapitał własny 25    
1. Kapitał zakładowy   252 503 252 503
2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   251 258 251 258
3. Pozostałe kapitały rezerwowe   599 814 548 700
4. Zyski zatrzymane   398 664 416 719
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej   1 502 239 1 469 180
Udziały niekontrolujące   4 172 3 693
Kapitał własny razem   1 506 411 1 472 873
       
II.Zobowiązania      
Zobowiązania długoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 27 25 147 49 978
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 28 7 663 7 879
3. Przychody przyszłych okresów 29 98 265 96 568
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 81 121 74 952
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 331 107 267 068
6. Rezerwy długoterminowe 30 14 884 12 031
       
Zobowiązania długoterminowe razem   558 187 508 476
Zobowiązania krótkoterminowe      
       
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 27 24 811 24 842
2. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 230 117
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 12 15 310 24 027
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 31 153 379 146 296
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 28 17 975 19 830
6. Rezerwy krótkoterminowe 30 49 387 49 666
       
Zobowiązania krótkoterminowe razem   261 092 264 778
Zobowiązania razem   819 279 773 254
       
Pasywa razem   2 325 690 2 246 127