Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Scroll To Down

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I.Zysk netto za okres   164 544 186 241
       
II.Korekty      
1. Amortyzacja 6 142 316 146 452
2. Utworzone odpisy aktualizujące   447 2 922
3. Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej   32 170
4. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych   (1 756) 1 138
5. Odsetki i dywidendy   2 087 2 094
6. Inne korekty 33d (30) 11 900
       
III.Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego   307 640 350 917
1. Zmiana stanu należności 33a 1 709 39 369
2. Zmiana stanu zapasów   743 28 067
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 33b 72 832 50 545
4.Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych   (2 071) (19 579)
       
IV.Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej   380 853 449 319
1.Podatek dochodowy zapłacony   (50 159) (19 824)
       
V.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   330 694 429 495
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I.Wpływy inwestycyjne   9 352 1 035
1.Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   9 352 1 035
       
II.Wydatki inwestycyjne   (86 713) (163 762)
1.Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33c (86 713) (163 762)
       
III.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (77 361) (162 727)
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I.Wpływy finansowe   8 081 6 750
1. Dotacje otrzymane   8 081 6 750
       
II.Wydatki finansowe   (125 530) (188 713)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 25d (98 613) (94 443)
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek   (24 750) (91 573)
3. Odsetki zapłacone   (2 057) (2 573)
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (110) (124)
       
III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (117 449) (181 963)
D.Przepływy pieniężne netto, razem   135 884 84 805
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   135 884 84 805
F.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu 23 214 797 129 992
G.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu 23 350 681 214 797