Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Scroll To Down

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
I. Przychody ze sprzedaży 3 1 014 796 1 027 157
II. Koszt własny sprzedaży 5,6 (816 873) (837 815)
III. Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT   (27 180) 4 531
IV. Zysk brutto ze sprzedaży   170 743 193 873
       
V. Pozostałe przychody operacyjne 7 11 874 13 388
VI.Koszty sprzedaży 6 (3 236) (2 903)
VII.Koszty ogólnego zarządu 6 (7 139) (6 500)
VIII.Pozostałe koszty operacyjne 8 (7 128) (7 291)
IX. Zysk na działalności operacyjnej   165 114 190 567
       
X. Przychody finansowe   6 216 3 109
XI. Koszty finansowe   (6 786) (7 435)
XII. Koszty finansowe netto 10 (570) (4 326)
       
XIII. Zysk przed opodatkowaniem   164 544 186 241
XIV. Podatek dochodowy 11 (32 269) (35 301)
XV. Zysk netto na działalności kontynuowanej   132 275 150 940
XVI. Inne całkowite dochody netto   (124) (73)
Pozycje niepodlegajace reklasyfikacji na zyski lub straty:      
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń   (153) (90)
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 11a 29 17
       
XVII.   Całkowite dochody ogółem   132 151 150 867
Zysk netto przypadający na:      
1. Właścicieli Jednostki Dominującej 26 131 225 149 620
2.Udziały niekontrolujące   1 050 1 320
Całkowite dochody przypadające na:      
1.Właścicieli Jednostki Dominującej   131 101 149 547
2.Udziały niekontrolujące   1 050 1 320
       
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych) 26 8,81 10,04