Sprawozdanie biegłego rewidenta

Scroll To Down

Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Grupa Kapitałowa”), w której jednostką dominującą jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

 • Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”),
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie 537/2014”).

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, a także wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Grupy Kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Grupy Kapitałowej przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt. 5 koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta.

W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji wyrażane są z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i osądem biegłego rewidenta.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Wybór firmy audytorskie

Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej uchwałą 22/640/2017 Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2017 roku. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej badamy po raz pierwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia (kluczowe sprawy badania), w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyka. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Zagadnienia te zostały uwzględnione w kontekście naszego badania załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym nie wydajemy odrębnej opinii na ich temat.

Kluczowe sprawy z badania Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1 610 milionów złotych.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki zidentyfikował występowanie przesłanek utraty wartości aktywów, między innymi wartość księgowa aktywów netto Grupy przewyższa wartość jej kapitalizacji rynkowej. W związku z tym, Zarząd Spółki przeprowadził testy na utratę wartości w odniesieniu do ośrodków generujących środki pieniężne. Testy na utratę wartości zostały sporządzone na podstawie prognozowanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przygotowanych w oparciu m.in. o długoterminowe założenia ścieżek cenowych energii elektrycznej, węgla kamiennego, gazu ziemnego, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem innych kluczowych założeń dotyczących parametrów operacyjnych, w tym wpływu wprowadzenia rynku mocy w Polsce. Utrata wartości aktywów została uznana za kluczowy obszar badania z uwagi na jej skalę, a także ponieważ w tym obszarze Zarząd dokonuje istotnych szacunków. Ujawnienia Grupy dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów zostały zamieszczone w nocie 18 „Test na utratę wartości aktywów” Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ujawnienia dotyczące istotnych szacunków zostały zaprezentowane w nocie 41 „Szacunki Księgowe i Założenia”.
W ramach badania udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz zidentyfikowaliśmy mechanizmy kontrolne w zakresie identyfikacji przesłanek utraty wartości i przeprowadzania testów na utratę wartości oraz oceniliśmy sposób identyfikacji ośrodków generujących środki pieniężne, jak również dokonaliśmy przeglądu testów. Nasze procedury obejmowały między innymi ocenę modelu utraty wartości oraz jego założeń, przy wsparciu specjalistów z zakresu wycen, w tym:
 • ocenę przyjętych przez Zarząd prognoz finansowych poprzez porównanie aktualnych wyników do wcześniejszych prognoz;
 • porównanie kluczowych założeń w modelu (obejmujących przyszłe przychody, koszty i osiągane marże) do danych rynkowych przedstawionych przez Zarząd Spółki;
 • porównanie zastosowanych stóp dyskontowych do danych rynkowych;
 • analizę poprawności arytmetycznej modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i uzgodnienie danych źródłowych do zatwierdzonych budżetów operacyjnych;
 • ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości, w tym ocenę przygotowanej przez Zarząd analizy wrażliwości.
Rekompensaty z tytułu rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT)
Jednostka zależna Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. („EC Zielona Góra”) uczestniczy w systemie pokrywania kosztów, regulowanym przez Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (koszty osierocone). W oparciu o zapisy Ustawy, EC Zielona Góra otrzymuje rekompensaty kosztów osieroconych z tytułu rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT) w formie zaliczek kwartalnych, korygowanych o odpowiednie korekty roczne, natomiast po całym okresie na jaki została zawarta umowa KDT, dokonywana jest korekta końcowa. Kwoty z tytułu rekompensat KDT EC Zielona Góra ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 wyniosły 27 milionów złotych (koszty). Wartość przychodów z tytułu korekt rocznych oraz oczekiwana korekta końcowa kwantyfikowana jest na podstawie kompleksowego modelu finansowego przygotowanego przez Zarząd EC Zielona Góra w oparciu o szacunki odnośnie wyników działalności operacyjnej spółki w okresie uczestnictwa w systemie pokrywania kosztów osieroconych, tj. do 2025 roku. Z uwagi na skalę transakcji, a także z uwagi na fakt, że są one obszarem istotnych szacunków Zarządu kwestia rekompensat z tytułu rozwiązania umów długoterminowych została uznana jako kluczowy obszar badania. Ponadto w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej dokonano korekty bilansu otwarcia w związku z ujmowaniem rekompensat z tytułu KDT. Ujawnienia dotyczące przychodów z tytułu rekompensat z tytułu KDT zostały zamieszczone w nocie 4 „Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.” Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Korekta bilansu otwarcia związana z rozliczeniami z tytułu rekompensat KDT i jej wpływ na załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe została opisana w nocie 43 „Korekta bilansu otwarcia związana z ujęciem księgowym programu KDT”. Ujawnienia dotyczące istotnych szacunków zostały zaprezentowane w nocie 41 „Szacunki Księgowe i Założenia”.
W ramach badania dokonaliśmy analizy i oceny polityki rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów z tytułu rekompensat oraz wdrożonej przez Zarząd metodologii dotyczącej ustalania i rozpoznawania tych przychodów. Ponadto udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz zidentyfikowaliśmy mechanizmy kontroli wewnętrznej dotyczące księgowego ujęcia rekompensat, w tym rekompensat rocznych, korekty końcowej oraz zwrotu rekompensat dokonanych w latach poprzednich. Nasze procedury obejmowały również między innymi:
 • analizę realizacji wartości szacunkowych rozpoznanych w poprzednich okresach;
 • ocenę założeń przyjętych dla potrzeb przygotowania modelu finansowego wykorzystywanego do kalkulacji korekty końcowej;
 • ocenę poprawności arytmetycznej wskazanego powyżej modelu;
 • analizę wprowadzonej przez Zarząd korekty bilansu otwarcia w zakresie rozliczeń z tytułu rekompensat KDT;
 • ocenę adekwatności ujawnień dotyczących przychodów z rekompensat w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ujawnień związanych z korektą bilansu otwarcia w zakresie rozliczeń z tytułu rekompensat KDT.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego po raz pierwszy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku było pierwszym sprawozdaniem będącym przedmiotem naszego badania. W trakcie badania przeprowadziliśmy szereg dodatkowych procedur celem zrozumienia oraz zdobycia wiedzy odnośnie profilu działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, towarzyszącym mu procesom, specyficznym ryzykom związanym z prowadzoną działalnością, zaimplementowanymi przez Spółkę oraz jednostkę zależną mechanizmami kontrolnymi oraz przyjętymi politykami mającymi wpływ na sprawozdawczość finansową Spółki oraz Grupy. Procedury te pozwoliły nam ocenić ryzyko badania, zidentyfikować ryzyko istotnego zniekształcenia w tym nieodłączne ryzyka badania i ryzyko kontroli, określić poziomy istotności oraz zakres procedur badania. Ponadto, w ramach pierwszorocznego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, celem naszych dodatkowych procedur było określenie czy bilans otwarcia zawiera zniekształcenia, które istotnie wpływają na sprawozdanie finansowe za bieżący okres oraz czy zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do stanów początkowych były stosowane w sposób ciągły przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za bieżący okres, lub czy zmiany, których w nich dokonano, zostały odpowiednio rozliczone i odpowiednio zaprezentowane zgodnie z mającymi zastosowanie założeniami sprawozdawczości finansowej.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Zarząd dokonał weryfikacji ujęcia księgowego oraz sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat KDT. Po przeprowadzonej analizie dokonano korekty bilansu otwarcia w zakresie ujmowania tych rozliczeń, a także odpowiednio przekształcono dane porównawcze w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spowodowało to konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur badania w tym zakresie.
Nasze procedury badania obejmowały w między innymi:
 • przeprowadzenie spotkania inaugurującego badanie z kluczowym personelem odpowiedzialnym za sprawozdawczość finansową Grupy Kapitałowej jak również wewnętrzne spotkania z członkami zespołu audytowego odpowiedzialnego za kluczową z punktu widzenia Grupy jednostkę zależną jak również spotkań ze specjalistami planowanymi do zaangażowania w ramach procedur badania,
 • zapoznanie się z wdrożonymi w Grupie mechanizmami kontrolnymi oraz testowanie wybranych kontroli w odniesieniu do poszczególnych procesów,
 • zrozumienie polityki rachunkowości Grupy oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego opartych na profesjonalnym osądzie i szacunkach,
 • komunikację z kluczowym biegłym rewidentem działającym w imieniu poprzedniej firmy audytorskiej obejmującą dyskusję na temat kluczowych zagadnień badania oraz przegląd dokumentacji z badania poprzedniego okresu sprawozdawczego,
 • ocenę kluczowych zagadnień badania z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz ich wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy,
 • analizę wprowadzonej przez Zarząd korekty bilansu otwarcia w zakresie rozliczeń z tytułu rekompensat KDT, a także ocenę adekwatności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w tym zakresie.
Wyniki naszych procedur jak i zrewidowana w ich wyniku strategia badania zostały zakomunikowane Zarządowi Spółki oraz Komitetowi Audytu. Ujawnienia dotyczące korekty bilansu otwarcia zostały zaprezentowane w nocie 43 „Korekta bilansu otwarcia związana z ujęciem księgowym programu KDT” Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i statutem Spółki.

Inne sprawy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku było przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innej firmy audytorskiej, który w dniu 6 marca 2017 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem treści rozdziału „Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych”, zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Warszawa, dnia 5 marca 2018 roku

Kluczowy Biegły Rewident

Podpis Piotr Chęciek

PIOTR CHĘCIEK

biegły rewident
nr 13253

działający w imieniu
Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
nr ewid. 130

Pełny raport do pobrania w CENTRUM POBRAŃ.