Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy

Scroll To Down

WYBRANE DANE FINANSOWE

  w tys. PLN w tys. EURO
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
1. Przychody ze sprzedaży 1 014 796 1 027 157 239 074 234 741
2. Koszt własny sprzedaży (816 873) (837 815) (184 646) (191 470)
3. Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT (27 180) 4 531 (6 212) 1 035
4. Zysk na działalności operacyjnej 165 114 190 567 38 899 43 551
5. Zysk przed opodatkowaniem 164 544 186 241 38 765 42 563
6. Zysk netto 132 275 150 940 31 162 34 495
7. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 131 225 149 620 30 915 34 193
8. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 050 1 320 247 302
9. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 8,81 10,04 2,07 2,29
10. Inne całkowite dochody netto (124) (73) (29) (17)
11. Całkowite dochody ogółem 132 151 150 867 31 133 34 478
         
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych        
12. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 330 694 429 495 77 908 98 155
13. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 361) (162 727) (18 225) (37 189)
14. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (117 449) (181 963) (27 670) (41 585)
         
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
15. Aktywa trwałe 1 725 453 1 776 003 413 688 401 447
16. Aktywa obrotowe 600 237 470 124 143 911 106 267
17. Aktywa razem 2 325 690 2 246 127 557 599 507 714
18. Zobowiązania długoterminowe 558 187 508 476 133 829 114 936
19. Zobowiązania krótkoterminowe 261 092 264 778 62 598 59 850
20. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 502 239 1 469 180 360 172 332 093
21. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 4 172 3 693 1 000 835
22. Kapitał własny razem 1 506 411 1 472 873 361 172 332 928
23. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
24. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 101,10 98,85 24,24 22,34

Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku 4,1709
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 4,2447
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku 4,4240
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 4,3757

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

(%) od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Zmiana (%)
Rentowność aktywów (ROA) 5,68 6,72 (15)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 8,77 10,24 (14)
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 10,61 13,24 (20)

ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU NETTO

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w MPLN]

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w MPLN]
 • KOGENERACJA S.A.
 • EC ZIELONA GÓRA
 • Wzajemne transakcje
 • Grupa Kapitałowa

Wyłączenia transakcyjne (WT) dotyczą głównie wypłaty dywidendy przez EC Zielona Góra S.A. (-32,7 MPLN) oraz pozostałych wzajemnych transakcji.

ANALIZA SKONSOLIDOWANEGO WYNIKU NETTO 2017 VS. 2016

Analiza skonsolidowanego wyniku netto 2017 vs. 2016

Wynik netto niższy o 18,6 MPLN (-12,3%), głównie z powodu:

 • +7,6 MPLN - wyższy wynik na sprzedaży to efekt wyższego wolumenu sprzedaży e.elektrycznej w EC ZG i wyższego wolumenu sprzedaży ciepła w obu jednostkach, przy niższych cenach energii elektrycznej
 • -31,7 MPLN - zmiana metodologii rozliczania rekompensat z tyt. KDT
 • -1,3 MPLN - spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w tym:
  • -2,9 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
  • +3,6 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących,
  • +2,0 MPLN sprzedaż aktywów, rozdzielnia R2
  • -0,5 MPLN niższe przychody z tyt. dotacji
  • -0,9 MPLN pozostałe
 • +3,8 MPLN - wzrost przychodu z działalności finansowej; wyższe przychody z działalności finansowej +3,1 MPLN; niższe koszty finansowe: + 0,7 MPLN:
  • +1,6 MPLN wyższe przychody finansowe (odsetki cash-pool)
  • +1,4 MPLN odsetki z tytułu leasingu
  • +1,9 MPLN niższe dyskonto od kosztów osieroconych
  • -1,1 MPLN aktualizacja wartości instrumentów finansowych
 • +0,3 MPLN - niższy podatek dochodowy

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY

Skonsolidowane przychody

Niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2016 roku o 12,4 MPLN (-1,2%), głównie z powodu:

 • -7,9 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii, w tym:
  • +4,0 MPLN - wyższa sprzedaż energii elektrycznej w Zielona Góra S.A. o 2%
  • -11,9 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w Jednostce Dominującej (-9,4 MPLN niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (niższy wolumen sprzedaży o 1,7%, niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5,5%), -2,5 MPLN – niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej do PSE)
 • +5,6 MPLNwyższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła: +4,7 MPLN w KOGENERACJI S.A., +0,9 MPLN w EC Zielona Góra

  Wolumen sprzedaży: wzrost o 1,5% w KOGENERACJI S.A. i o 0,7% w EC Zielona Góra S.A. Cena: pozytywny wpływ średnich cen ciepła

 • -1,1 MPLNniższe przychody ze sprzedaży certyfikatów: +6,6 MPLN wyższe przychody ze sprzedaży żółtych certyfikatów w EC Zielona Góra S.A., -7,7 MPLN niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (niższe ceny certyfikatów)
 • +1,2 MPLNwyższe pozostałe przychody ze sprzedaży,
 • -10,2 MPLNniższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym głównie: niższa odsprzedaż energii elektrycznej w EC Zielona Góra S.A.

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE SKONSOLIDOWANE

KOSZTY STAŁE

Testowo

Niższe koszty stałe w porównaniu do 2016 roku o 2,5 MPLN (0,7%).

Koszty osobowe wzrosły o 5,0 MPLN: +6,8 MPLN; wyższe koszty osobowe w KOGENERACJI S.A., -1,8 MPLN; niższe koszty w EC Zielona Góra S.A.

Koszty remontów wzrosły o 1,5 MPLN. Wzrost kosztów remontów w Jednostce Dominującej o 1,4 MPLN i o 0,1 MPLN w EC Zielona Góra S.A.

Amortyzacja spadła o 4,1 MPLN. Spadek kosztów amortyzacji o 6,0 MPLN w Jednostce Dominującej ze względu na zmianę okresów żywotności środków trwałych i wprowadzoną korektę okresów żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych oraz -1,9 MPLN wzrost w EC Zielona Góra S.A.

Koszty usług spadły o 0,7 MPLN, co zrównoważyło wzrost pozostałych kosztów stałych o 0,8 MPLN.

KOSZTY ZMIENNE

Koszty zmienne

Niższe koszty zmienne w porównaniu do 2016 roku o 10,1 MPLN (2,1%).

Koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 0,3 MPLN (-2,8 MPLN w KOGENERACJI S.A., +2,5 MPLN w EC Zielona Góra S.A.). Niższe limity darmowych uprawnień i niższa cena zakupu uprawnień.

W KOGENERACJI S.A. koszty paliwowe spadły o 12,9 MPLN.

Koszty paliwowe spadły o 23,9 MPLN:

 • +15,7 MPLN; niższe koszty zakupu węgla:
  • -0,3 MPLN - nieznacznie wyższy wolumen spalonego węgla (w 2017 roku: 16 334 TJ, w 2016 roku: 16 319 TJ),
  • +16,0 MPLN - niższa cena węgla,
 • +8,0 MPLN: niższe koszty zużycia biomasy:
  • +6,3 MPLN - niższy wolumen spalonej biomasy (w 2017 roku: 696 TJ, w 2016 roku: 966 TJ),
  • +1,7 MPLN - niższa cena biomasy,

W EC Zielona Góra S.A. koszty paliwowe wzrosły o 11,0 MPLN. Wyższe koszty paliwowe z tytułu wyższego o 5% wolumenu zużycia gazu przy wyższej cenie gazu.

Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 2,5 MPLN, wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej.

SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Skonsolidowane przepływy pieniężne