Ryzyka i zagrożenia

Scroll To Down

UZALEŻNIENIE SPÓŁKI OD ODBIORCÓW, PLAN BUDOWY KONKURENCYJNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

W zakresie sprzedaży ciepła działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest przede wszystkim od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – operatora sieci dystrybucyjnej ciepła. Istotnym czynnikiem ryzyka i zagrożeniem dla KOGENERACJI S.A. jest przedsięwzięcie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., polegające :

 • w I wersji na budowie elektrociepłowni z Blokiem Gazowo-Parowym o mocy 400 MW, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 195,
 • w II wersji na budowie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195.

Zarząd KOGENERACJI S.A. prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz Gminy Wrocław oraz Urzędu Regulacji Energetyki o skutkach takiej decyzji, powodującej nadmiar zainstalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost cen ciepła sieciowego.

W 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wstrzymał się z wydaniem uzgodnień budowy spalarni przy ul. Obornickiej, ponieważ dostał dokumenty niezgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

W dniu 7 sierpnia 2017 roku, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wydał oświadczenie, kierowane do przedstawicieli mieszkańców (Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”), w którym zapewnił m.in., że nie jest przewidywana realizacja inwestycji związanej ze spalaniem odpadów przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu. Prezydent oświadczył, że jakakolwiek tego typu inwestycja musi być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.

ZMIANY PRAWA ENERGETYCZNEGO

Ustawa – Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.

W 2017 r. ustawa Prawo energetyczne zmieniana była kilkakrotnie:

 • zmiany z dnia 1 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • zmiany z dnia 10 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • zmiany z dnia 1 marca 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • zmiany z dnia 29 kwietnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,
 • zmiany z dnia 21 czerwca 2017 r. – zmiany wynikają z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • zmiany z dnia 2 sierpnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Emisje CO2

Ryzyko związane z wprowadzaniem do atmosfery CO2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2 nie było dotychczas tak istotne, ponieważ rzeczywista emisja CO2 okazywała się niższa aniżeli przyznane w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) limity dla Spółki. Niska ilość uprawnień do emisji CO2 przyznanych w ramach KPRU III na lata 2013-2020 oznacza:

 • zmianę sposobu przydziału uprawnień na system aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
 • tylko część uprawnień dla Spółki przyznawanych nieodpłatnie w ramach krajowych środków wykonawczych (KŚW) przydziały na ciepło i w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego (KPI) przydziały na energię elektryczną udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
 • od 2020 roku nabywanie wszystkich uprawnień w drodze sprzedaży na aukcjach.

Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu kosztownych uprawnień do emisji lub koniecznością dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym ryzykiem jest też niestabilność cen uprawnień do emisji CO2.Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu kosztownych uprawnień do emisji lub koniecznością dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym ryzykiem jest też niestabilność cen uprawnień do emisji CO2.

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ PRZEZ ODBIORCÓW

Spadek zapotrzebowania na ciepło związany z termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki pogodowej w węzłach cieplnych został w ostatnich latach zahamowany.

Aktywne działania KOGENERACJI S.A. polegają na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma współpraca z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków i istniejących budynków komunalnych, która pozwala na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła.

W ostatnim roku nastąpił wzrost sprzedanej zamówionej mocy cieplnej o 13,76 MWt, tj. 1,35%.

CZYNNIKI ZWIĄZANE ZE ZRÓŻNICOWANIEM POZIOMÓW SPRZEDAŻY CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. Od października do kwietnia zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom.

W obu elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (w tzw. pseudokondensacji), ale od 1 lipca 2007 roku, tj. po wejściu w życie kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, zostały one znacznie ograniczone z uwagi na dotrzymanie granicznej sprawności przetwarzania energii chemicznej w energię elektryczną i ciepło w KOGENERACJI S.A., tj. 75%.

W 2017 roku sprawność ta w EC Wrocław osiągnęła wartość - 84,9% (w 2016 roku – 82,5%), a w EC Czechnica - 76,2% (w 2016 roku - 78,00%).