ROZWÓJ ORGANIZACJI

Scroll To Down

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Działania na rzecz różnorodności oznaczają wszelkie formy aktywności zmierzające do akceptacji i efektywnego wykorzystania w organizacji różnorodności, tj. różnic m.in. w takich aspektach jak: płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religia i opinie, orientacja seksualna, niepełnosprawność czy równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Promując ideę różnorodności, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na 4 kwestie:

 1. równość pozycji kobiet i mężczyzn,
 2. różnorodność wiekowa w pracy,
 3. równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym,
 4. zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz budowa atmosfery szacunku i tolerancji dla różnorodności, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:

 • utworzona została Sieć Kobiet, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w organizacji poprzez: cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu budowania kompetencji, konferencje,
 • spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji,
 • projekt Ready for the future (Gotowi na przyszłość), będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce,
 • Zdrowy Tydzień - budowa społeczności promującej aktywne wspieranie działań na rzecz zdrowia i równowagi życie zawodowe -życie prywatne.

Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

 • KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • wydano Praktyczny przewodnik zarządzania różnorodnością dla menedżerów,
 • przeprowadzono kampanię dotyczącą stereotypów na temat płci, niepełnosprawności, dostępu do awansów,
 • obchodzony jest każdego roku Diversity Day – Dzień Różnorodności,
 • wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
 • wydano Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, przeprowadzono szkolenia dla kierowników, Zarządu i Rady Etyki w ramach realizacji idei środowiska pracy wolnego od mobbingu,
 • propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa, zdrowe odżywianie – programy Zdrowa Wiosna oraz Tydzień Zdrowia,
 • organizowane są konferencje, szkolenia, wydano Przewodnik Cztery filary kobiecego sukcesu w ramach Sieci Kobiet

Rozwój kompetencji pracowników

W 2017 roku średnia liczba dni szkoleń na pracownika wyniosła 3,6 (w 2016 roku – 2,8). Łącznie w 2017 roku zrealizowano 10,2 tys. godzin szkoleń (w 2016 – 7,9 tys. godzin szkoleń).

W ramach Projektu Gotowi na przyszłość w 2014 roku rozpoczęto proces realizacji szkoleń wewnętrznych. W programie tym bierze udział 107 osób. Każda z nich otrzymała indywidualny plan szkolenia (IPS). Program szkolenia jest ściśle dostosowany do potrzeb szkoleniowych pracowników nim objętych i wpisuje się w docelową strukturę organizacyjną Spółki. Główne tematy szkolenia to Maszynownia i IMOS-instalacja odsiarczania oraz pozostałe szkolenia obiektowe.

Od 4 lat organizowana jest Letnia Akademia Rozwoju dla pracowników Spółki mająca na celu pogłębienie znajomości tematów, na które w ciągu roku brakuje pracownikowi czasu, często jednak mają one istotne znaczenie w ich codziennej pracy, np.: szkolenia informatyczne, techniki przekonywania, prezentacji, asertywność, automotywacja, zarządzanie energią życiową w stresie, prezentacje biznesowe.

Zatrudnienie

Liczba pracowników w latach 2009 - 2017

Średni wiek pracowników w latach 2009 - 2017

 • Kobiety
 • Mężczyźni

Zatrudnienie według wykształcenia na koniec 2017 roku

Zatrudnienie według płci na koniec 2017 roku