Perspektywy rozwoju Spółki

Scroll To Down

Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i jej spółki zależnej - Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. są ściśle powiązane z realizacją Strategii Ciepłownictwa nowej linii biznesowej PGE Energia Ciepła w Grupie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (jednostka dominująca najwyższego szczebla).

Niezmiennym celem dla KOGENERACJI S.A. i EC „Zielona Góra” S.A. pozostanie utrzymanie wysokiej rentowności i stabilnych wyników operacyjnych (EBITDA), co skutkować będzie wzrostem wartości obydwu firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dalszą optymalizację przychodów obu spółek, minimalizację kosztów zmiennych, kontrolowanie kosztów stałych, zwiększanie sprzedaży usług okołociepłowniczych i multienergetycznych oraz optymalizację majątku. Na wyniki Grupy Kapitałowej będą też miały wpływ rozliczenia rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A. Biorąc pod uwagę dostępne prognozy cen energii elektrycznej, otrzymane kwoty rekompensaty będą podlegały częściowemu zwrotowi w przyszłości.

Ważnym celem spółek Grupy Kapitałowej pozostaje wzrost efektywności. Konsekwentnie prowadzone działania modernizacyjne pozytywnie wpływają na sprawność wytwarzania, dzięki czemu w latach kolejnych utrzymana zostanie zarówno wysoka niezawodność posiadanych aktywów produkcyjnych, gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom, jak i konkurencyjność wytwarzanych produktów, tj. ciepła i energii elektrycznej. Kluczową sprawą dla przyszłości KOGENERACJI S.A. jest podjęcie decyzji o budowie nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica, które powinny wejść do eksploatacji przed 1 stycznia 2023 roku. Obecnie trwają zaawansowane prace analityczne nad tym projektem, a decyzja inwestycyjna oczekiwana jest do końca roku 2018. W innej sytuacji jest EC „Zielona Góra” S.A., która posiada nowoczesne urządzenia produkcyjne (blok gazowo-parowy i kotły gazowo-olejowe), skutkiem czego pozostanie proekologicznym i niezawodnym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej także w przyszłości. Aktualnie Grupa Kapitałowa prowadzi także analizy w temacie dostosowania posiadanych urządzeń do wymogów konkluzji BAT/BREF, które wejdą w życie w roku 2021. Po planowanych modernizacjach spółki spełnią wszystkie restrykcyjne normy w tym zakresie.

Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC „Zielona Góra” S.A. są liderami na lokalnych rynkach ciepła i zamierzają pozostać firmami ciepłowniczymi pierwszego wyboru dla odbiorców ciepła także w przyszłości. Dzięki sprawnie funkcjonującym instalacjom odsiarczania i odazotowania spalin we Wrocławiu, KOGENERACJA S.A. pozostanie ekologicznym wytwórcą ciepła dla mieszkańców miasta. Promowanie ciepła sieciowego jest ważnym elementem w ograniczaniu tzw. „niskiej emisji” i smogu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w regionie. W tym zakresie KOGENERACJA będzie nadal utrzymywać partnerskie relacje i ściśle współpracować z lokalnymi władzami oraz z dystrybutorem ciepła. Efektem wspólnych działań będzie coroczne przyłączanie do sieci ciepłowniczej 40-50 MW nowych klientów, również dzięki finansowaniu w ramach programu KAWKA oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Podobnie EC „Zielona Góra” S.A., jako właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze, zamierza modernizować i rozbudowywać swą sieć w kolejnych latach. Generalną zasadą w obu spółkach pozostanie pozytywne odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i wykorzystywanie szans rozwoju.

Priorytetem pozostanie dla Grupy Kapitałowej bezpieczeństwo pracowników i wykonawców – cel jest niezmienny: „0 wypadków”. W obszarze tym kontynuowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo i zwiększające zaangażowanie pracowników w budowanie kultury bezpiecznej pracy.

Nie zmieni się również pozytywne zaangażowanie KOGENERACJI S.A. i EC „Zielonej Góry” S.A. w życie regionów. Spółki Grupy Kapitałowej dalej prowadzić będą partnerski dialog z lokalnymi społecznościami oraz wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu i wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGE S.A.

Zarząd Spółki Dominującej jest przekonany, że realizacja wszystkich opisanych wyżej działań stanowi solidną gwarancję uzyskiwania dobrych wyników przez spółki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. również w przyszłości.