Otoczenie regulacyjne

Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego.

KOGENERACJA S.A. posiada stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a także na obrót i dystrybucję energii elektrycznej.

W rozliczeniach z odbiorcami energii Spółka stosuje ceny, których wysokość ustalona została w taryfach.

Taryfa dla ciepła

Kolejna Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE 10 października 2016 roku (decyzja nr OWR-4210-39/2016/1276/XVII-A/AŁ). Weszła w życie od 1 listopada 2016 r.

Nowa Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE 12 grudnia 2017 roku decyzją nr OWR.4210.35.2017.1276.XVIII.A.GM i została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Taryfa dla energii elektrycznej

Dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku jej przedkładania do zatwierdzenia decyzją nr OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.

Prócz tego uzyskano decyzję o zmianie taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej – nr decyzji OWR.4211.37.2.2018.1276.VI.B.RP z dnia 4 stycznia 2018 r. Nowy wniosek taryfowy został złożony w URE w dniu 18 stycznia 2018 roku.