Normy środowiskowe

Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. wytwarza w skojarzeniu (kogeneracji) energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym – ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACJA S.A. w ramach ograniczania tzw. niskiej emisji zawarła z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

KOGENERACJA S.A. włącza się w realizowany przez miasto Wrocław program KAWKA, w ramach którego wspólnie z dystrybutorem ciepła ułatwia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym proces przyłączania kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej. W programie przewidziano również edukację mieszkańców nt. możliwości korzystania z ciepła sieciowego.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono instalacje: odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości powietrza – emisja tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emisje do atmosfery.

EMISJE RZECZYWISTE W 2017 I 2016 ROKU ORAZ EMISJE DOPUSZCZALNE W KOGENERACJI S.A.

Emisje w Mg

  • Emisje zrealizowane w 2017 roku
  • Emisje zrealizowane w 2016 roku
  • Przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 w 2017 roku
  • Emisje zrealizowane w 2017 roku
  • Emisje zrealizowane w 2016 roku
  • Przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 w 2017 roku