List Prezesa
KOGENERACJI S.A.
wchodzącego w skład Zarządu Spółki
do 28 marca 2018 roku

Scroll To Down

SZANOWNI AKCJONARIUSZE!

WROCŁAW, 5 MARCA 2018 R.

Pragnę gorąco zachęcić Państwa do lektury Raportu Rocznego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2017 rok.

Rok 2017 był kolejnym udanym rokiem dla Spółki. KOGENERACJA S.A. wypracowała ponad 101 mln zł zysku netto. Choć uzyskane wyniki finansowe były niższe niż w roku 2016, co wynikało z uzyskanej niższej o 46 mln zł dywidendy od spółki EC „Zielona Góra” S.A., to wyniki sprzedażowe KOGENERACJI S.A. w obu omawianych latach były podobne (zysk brutto ze sprzedaży 88 mln zł w 2017 roku wobec 86 mln zł uzyskanych rok wcześniej).

Omawiany rok 2017 obfitował w istotne dla Spółki wydarzenia, poczynając od zmiany głównego akcjonariusza Spółki. Po trwającym blisko dwa lata procesie sprzedaży aktywów, 13 listopada 2017 roku nastąpiło zamknięcie transakcji zakupu aktywów EDF w Polsce (w tym KOGENERACJI S.A.) przez Grupę PGE S.A. Tym samym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pośrednio stała się akcjonariuszem większościowym KOGENERACJI S.A. (50% + 1 akcja). Dokonane też zostały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Również pod koniec 2017 roku Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ogłosił Strategię Ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Strategia, prócz wielu ważnych zapisów, zakłada promowanie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła, wydatkowanie znacznych kwot na modernizację aktywów wytwórczych oraz rozwój sieci ciepłowniczych. Podniesiono także rangę biznesu ciepłowniczego poprzez wydzielenie ze struktur PGE S.A. nowej linii biznesowej – PGE Energia Ciepła. Wszystkie te zmiany są bardzo korzystne z punktu widzenia KOGENERACJI S.A., gdyż m.in. stwarzają szansę na pozytywną decyzję odnośnie odbudowy mocy zainstalowanej w należącej do nas Elektrociepłowni Czechnica. Warto nadmienić, że w 2017 roku KOGENERACJA S.A. zintensyfikowała działania przygotowawcze do tej inwestycji, przygotowując niezbędne analizy w ramach projektu pod nazwą „Nowa Czechnica”.

Dużym zainteresowaniem mediów w 2017 roku cieszyło się „zniknięcie” jednego z kominów Elektrociepłowni Wrocław. Ta żelbetowa konstrukcja o wysokości 120 m, wyłączona już z eksploatacji, została wyburzona przy zastosowaniu specjalnej maszyny kruszącej. Prace rozbiórkowe były realizowane w sąsiedztwie pracujących instalacji zakładu, a cały proces przebiegł bezpiecznie i zakończył się sukcesem.

Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem Spółki. Ważnym dla nas wydarzeniem w tym obszarze było otwarcie w 2017 roku Centrum szkoleniowego „0 wypadków”. Zostało ono utworzone w ramach programu "partnerstwo dla bezpieczeństwa", którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP poprzez wiedzę z zakresu bezpiecznego wykonywania prac, pierwszej pomocy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych wśród pracowników KOGENERACJI S.A. i firm zewnętrznych.

Nadal też rozwijamy kompetencje naszych pracowników. W ramach programu „Przygotujmy się do przyszłości” realizowane są szkolenia rozwojowe dla uczestników programu.

Jednym z celów strategicznych KOGENERACJI S.A. jest bycie niezawodnym dostawcą energii. Prowadzone projekty modernizacyjne oraz wdrażane programy proefektywnościowe pozwalają zapewnić wysoką dyspozycyjność urządzeń produkcyjnych i relatywnie niskie koszty produkcji. Spółka realizuje także programy prośrodowiskowe oraz prowadzi działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła i rozbudowy sieci ciepłowniczej. W 2017 roku kontynuowaliśmy współpracę z władzami Wrocławia oraz z dystrybutorem ciepła – firmą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., m.in. w ramach realizacji programu KAWKA, mającego na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji w naszym mieście.

Jako Spółka odpowiedzialna społecznie w 2017 roku kontynuowaliśmy działania polegające na wspieraniu potrzebujących, w tym np. odbiorców ciepła w trudnej sytuacji materialnej, organizacji pożytku publicznego, pomagaliśmy w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny działania z tego obszaru zostały docenione na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i KOGENERACJA S.A. już po raz ósmy znalazła się w gronie spółek Respect Index.

W imieniu całego Zarządu Spółki oraz swoim własnym chciałbym zadeklarować, że KOGENERACJA S.A. również w przyszłości pozostanie niezawodnym dostawcą energii dla swoich odbiorców oraz podmiotem dbającym o środowisko naturalne i utrzymującym wysoką rentowność swej działalności.

Zapraszam raz jeszcze do lektury Raportu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje i dane za 2017 rok.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

Podpis Kogeneracja

WOJCIECH HEYDEL
PREZES ZARZĄDU KOGENERACJA S.A.