Ład korporacyjny

Scroll To Down

ZBIORY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku i do nich odnosi się poniższe Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp-gov.gpw.pl.

STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD STOSOWANYCH ZASAD

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 została opublikowana w formie raportu EBI 2/2016. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: IV.R.2., VI.R.3 oraz 7 zasad szczegółowych: I.Z.1.20., II.Z.2., II.Z.3., II.Z.7., II.Z.8., IV.Z.2., V.Z.5. Pełna treść raportu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.

Wyjaśnienie do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niestosowanych przez Spółkę (zgodnie z zasadą comply or explain).

Zasada I.Z.1.20.

Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Zasada nie jest stosowana.
Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka nie planuje zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasada II.Z.2.

Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada nie jest stosowana.
Obowiązki dotyczące uzyskiwania zgód na zasiadanie w Radach Nadzorczych innych spółek przez członków Zarządu zostały uregulowane przez Akcjonariuszy w Statucie Spółki. Wolą Akcjonariuszy było uzyskiwanie zgód na zasiadanie członków Zarządu w Radach Nadzorczych spółek Grupy – taka zasada została zapisana i jest przestrzegana. Aktualnie 1 członek Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 2 Radach Nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej oraz 1 członek Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 1 Radzie Nadzorczej spółki spoza Grupy Kapitałowej (wg stanu na dzień publikacji raportu rocznego na GPW).

Zasada II.Z.3.

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji raportu Spółka nie zmieniła jeszcze swojego oświadczenia w tym zakresie. Zmiana oświadczenia została dokonana w dniu 25 kwietnia 2018 r. (Raport EBI_4/2018).

Zasada II.Z.7.

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie może być stosowana obecnie, gdyż aktualnie żaden z członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4., stąd niemożliwym jest, aby większość członków Komitetu ds. Wynagrodzeń była niezależna.

Zasada II.Z.8.

Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji raportu na GPW Spółka nie zmieniła jeszcze swojego oświadczenia w tym zakresie. Zmiana oświadczenia została dokonana w dniu 25 kwietnia 2018 r. (Raport EBI_4/2018).

Zasada IV.Z.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Zarząd Spółki podjął decyzję o niewykorzystywaniu w toku Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań (które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy). Obecna struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe doświadczenia Spółki nie przemawiają ponadto za przyjęciem takiego rozwiązania. Spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań, aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i efektywna. Powyższe, w opinii Zarządu Spółki, niweluje ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej zasady.

Zasad V.Z.5.

Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Zasada nie jest stosowana
Interes inwestorów zabezpiecza § 7 ust. 8 Regulaminu Zarządu KOGENERACJI S.A., zgodnie z którym przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Spółka stosowała pozostałe zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze DPSN.