Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Scroll To Down

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2017 r.
252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095
Zysk netto - - - 101 339 101 339
Inne całkowite dochody - - - (124) (124)
Całkowite dochody - - - 101 215 101 215
Transakcje z właścicielami:          
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - - (98 042) (98 042)
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - 51 114 (51 114) -
           
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2017 r.
252 503 251 258 599 814 271 693 1 375 268
w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2016 r.
252 503 251 258 500 090 312 286 1 316 137
Zysk netto - - - 149 156 149 156
Inne całkowite dochody - - - (73) (73)
Całkowite dochody - - - 149 083 149 083
Transakcje z właścicielami:          
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - - (93 125) (93 125)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 48 610 (48 610) -
           
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2016 r.
252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095