Sprawozdanie
z sytuacji finansowej

Scroll To Down

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tysiącach złotych Nota Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA      
I.Aktywa trwałe      
1. Rzeczowe aktywa trwałe 11 1 199 564 1 253 240
2.Wartości niematerialne 12 2 528 1 863
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 13 12 901 13 088
4.Nieruchomości inwestycyjne 14 16 046 16 717
5. Należności długoterminowe 20 8 729 8 319
6.Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych jednostkach powiązanych 15, 16 169 112 169 112
Aktywa trwałe razem   1 408 880 1 462 339
       
II.Aktywa obrotowe      
1. Zapasy 19 79 348 75 208
2. Inwestycje krótkoterminowe 17 12 12
3. Należności z tytułu podatku dochodowego 10 - 1 415
4. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 105 025 107 017
5.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool 21 130 059 80 092
6. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 1 810 2 550
Aktywa obrotowe razem   316 254 266 294
       
Aktywa razem   1 725 134 1 728 633
       
PASYWA      
I. Kapitał własny 23    
1.Kapitał zakładowy   252 503 252 503
2.Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   251 258 251 258
3.Pozostałe kapitały rezerwowe   599 814 548 700
4.Zyski zatrzymane   271 693 319 634
Kapitał własny razem   1 375 268 1 372 095
       
II. Zobowiązania      
Zobowiązania długoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 25 24 817 49 787
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 6 235 5 262
3. Przychody przyszłych okresów 27 36 235 37 350
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 81 397 74 953
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe   661 1 579
6. Rezerwy długoterminowe 28 14 884 12 031
Zobowiązania długoterminowe razem   164 229 180 962
       
Zobowiązania krótkoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 25 24 842 24 842
2. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 65 65
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 9 675 -
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 29 103 882 105 200
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 11 538 12 415
6. Rezerwy krótkoterminowe 28 35 583 33 054
Zobowiązania krótkoterminowe razem   185 637 175 576
       
Zobowiązania razem   349 866 356 538
Pasywa razem   1 725 134 1 728 633