Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Scroll To Down

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I. Zysk brutto za okres   117 908 164 952
II. Korekty      
1. Amortyzacja 4 102 290 108 277
2. Utworzone/rozwiązane odpisy aktualizujące   447 2 922
3. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych   (2 377) 68
4. Odsetki i dywidendy   (33 143) (79 145)
5. Inne korekty 30d (228) 6 540
       
III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału pracującego   184 897 203 614
1.Zmiana stanu należności 30a 950 7 677
2. Zmiana stanu zapasów   (4 140) 31 131
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 30b 11 401 1 797
4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych   96 (12 544)
       
IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej   193 204 231 675
1. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony)   966 (1 819)
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   194 170 229 856
       
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy inwestycyjne   44 387 82 178
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   9 173 937
2. Dywidendy otrzymane   35 214 81 241
       
II. Wydatki inwestycyjne   (65 603) (121 872)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30c (65 603) (121 872)
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (21 216) (39 694)
       
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I. Wpływy finansowe   1 941 -
1. Dotacje otrzymane   1 941 -
       
II. Wydatki finansowe   (124 928) (187 345)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 23d (93 042) (93 125)
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek   (24 750) (91 573)
3. Odsetki zapłacone   (2 058) (2 559)
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (78) (88)
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (122 987) (187 345)
       
D. Przepływy pieniężne netto, razem   49 967 2 817
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych   49 967 2 817
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu 21 80 092 77 275
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu 21 130 059 80 092