Sprawozdanie
z całkowitych dochodów

Scroll To Down

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
    okres bieżący okres porównawczy
I. Przychody ze sprzedaży 2 583 245 598 709
II. Koszt własny sprzedaży 3, 4 (495 462) (512 425)
III. Zysk brutto na sprzedaży   87 783 86 284
       
IV. Pozostałe przychody operacyjne 5 7 151 9 470
V. Koszty sprzedaży 4 (2 276) (1 761)
VI. Koszty ogólnego zarządu 4 (5 064) (3 966)
VII. Pozostałe koszty operacyjne 6 (6 014) (5 448)
VIII. Zysk na działalności operacyjnej   81 580 84 579
       
IX. Przychody finansowe   39 112 83 061
X. Koszty finansowe   (2 784) (2 688)
XI. Przychody finansowe netto 8 36 328 80 373
       
XII. Zysk przed opodatkowaniem   117 908 164 952
       
XIII. Podatek dochodowy 9 (16 569) (15 796)
XIV. Zysk netto   101 339 149 156
XV. Inne całkowite dochody netto   (124) (73)
Pozycje niepodlegajace reklasyfikacji na zyski lub straty:      
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń   (153) (90)
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 9a 29 17
       
XVI. Całkowite dochody RAZEM   101 215 149 083
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) 24 6,80 10,01