Sprawozdanie biegłego rewidenta

Scroll To Down

Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24, obejmującego jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego („załączone sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

 • Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”),
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm.,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie 537/2014”).

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności co do tego, czy sprawozdanie finansowe jako całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz czy nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, a także wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowe.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt. 5 koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta.

W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania, w tym stwierdzenia dotyczące innych wymogów prawa i regulacji wyrażane są z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i osądem biegłego rewidenta.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni od Spółki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą 22/640/2017 Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2017 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz pierwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia (kluczowe sprawy badania), w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyka. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

Zagadnienia te zostały uwzględnione w kontekście naszego badania załączonego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu opinii o tym sprawozdaniu. W związku z powyższym nie wydajemy odrębnej opinii na ich temat.

Kluczowe sprawy z badania Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. („KOGENERACJA”, „Spółka”) na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 1 200 milionów złotych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki zidentyfikował występowanie przesłanek utraty wartości aktywów, między innymi wartość księgowa aktywów netto Spółki przewyższającą wartość jej kapitalizacji rynkowej. W związku z tym, Zarząd Spółki przeprowadził testy na utratę wartości w odniesieniu do ośrodków generujących środki pieniężne. Testy na utratę wartości zostały przygotowane na podstawie prognozowanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przygotowanych w oparciu m.in. o długoterminowe założenia ścieżek cenowych energii elektrycznej, węgla kamiennego, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem innych kluczowych założeń dotyczących parametrów operacyjnych, w tym wpływu wprowadzenia rynku mocy w Polsce. Utrata wartości aktywów została uznana za kluczowy obszar badania z uwagi na jej skalę, a także ponieważ w tym obszarze Zarząd dokonuje istotnych szacunków. Ujawnienia Spółki dotyczące przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów zostały zamieszczone w nocie 16 „Test na utratę wartości aktywów” Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ujawnienia dotyczące istotnych szacunków zostały zaprezentowane w nocie 38 „Szacunki Księgowe i Założenia”.
W ramach badania udokumentowaliśmy zrozumienie procesu oraz zidentyfikowaliśmy mechanizmy kontrolne w zakresie identyfikacji przesłanek utraty wartości i procesu przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz oceniliśmy sposób identyfikacji ośrodków generujących środki pieniężne, jak również dokonaliśmy przeglądu testów. Nasze procedury obejmowały między innymi ocenę modelu utraty wartości oraz jego założeń, przy wsparciu specjalistów z zakresu wycen, w tym:
 • ocenę przyjętych przez Zarząd prognoz finansowych poprzez porównanie aktualnych wyników do wcześniejszych prognoz;
 • porównanie założeń w modelu (obejmujących przyszłe przychody, koszty i osiągane marże) do danych rynkowych przedstawionych przez Zarząd Spółki;
 • porównanie zastosowanych stóp dyskonta do danych rynkowych;
 • analizę poprawności arytmetycznej modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i uzgodnienie źródłowych danych do zatwierdzonych przez Zarząd budżetów operacyjnych;
 • ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości, w tym ocenę przygotowanej przez Zarząd analizy wrażliwości.
Badanie sprawozdania finansowego po raz pierwszy
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku było pierwszym sprawozdaniem będącym przedmiotem naszego badania. W trakcie badania przeprowadziliśmy szereg dodatkowych procedur celem zrozumienia oraz zdobycia wiedzy odnośnie profilu działalności Spółki, towarzyszącym mu procesom, specyficznym ryzykom związanym z prowadzoną działalnością, zaimplementowanymi przez Spółkę mechanizmami kontrolnymi oraz przyjętymi politykami mającymi wpływ na sprawozdawczość finansową Spółki. Procedury te pozwoliły nam ocenić ryzyko badania, zidentyfikować ryzyko istotnego zniekształcenia w tym nieodłączne ryzyka badania i ryzyko kontroli, określić poziomy istotności oraz zakres procedur badania. Ponadto, w ramach pierwszorocznego badania sprawozdania finansowego, celem naszych dodatkowych procedur było określenie czy bilans otwarcia zawiera zniekształcenia, które istotnie wpływają na sprawozdania finansowe za bieżący okres oraz czy zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do stanów początkowych były stosowane w sposób ciągły przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za bieżący okres, lub czy zmiany, których w nich dokonano, zostały prawidłowo rozliczone i prawidłowo zaprezentowane zgodnie z mającymi zastosowanie założeniami sprawozdawczości finansowej.
Nasze procedury badania obejmowały między innymi:
 • przeprowadzenie spotkania inaugurującego badanie z kluczowym personelem odpowiedzialnym za sprawozdawczość finansową Spółki jak również wewnętrzne spotkania z członkami zespołu audytowego, a także ze specjalistami planowanymi do zaangażowania w ramach procedur badania,
 • zapoznanie się z wdrożonymi w Spółce mechanizmami kontrolnymi oraz testowanie wybranych kontroli w odniesieniu do poszczególnych procesów,
 • zrozumienie polityki rachunkowości Spółki oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego opartych na profesjonalnym osądzie i szacunkach,
 • komunikację z kluczowym biegłym rewidentem działającym w imieniu poprzedniej firmy audytorskiej obejmującą dyskusję na temat kluczowych zagadnień badania oraz przegląd dokumentacji z badania poprzedniego okresu sprawozdawczego,
 • ocenę kluczowych zagadnień badania z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz ich wpływu na sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy.
Wyniki naszych procedur jak i zrewidowana w ich wyniku strategia badania zostały zakomunikowane Zarządowi Spółki oraz Komitetowi Audytu.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki  na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.

Inne sprawy

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku było przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innej firmy audytorskiej, który w dniu 6 marca 2017 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności, za wyjątkiem treści rozdziału „Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych”, zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym.

Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Informacja o sporządzeniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa

Ponadto naszym zdaniem Spółka w części D załączonego sprawozdania finansowego przedstawiła pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzone odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz pozostałej działalności, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznego („Prawo Energetyczne”).

Zakres informacji finansowej regulacyjnej zawartej w cześci D jest określony wymogami art. 44 Prawa energetycznego. Nasze badanie nie obejmowało oceny, czy informacje wymagane do ujawnienia przez ustawę są wystarczające dla zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami.

Warszawa, dnia 5 marca 2018 roku

Kluczowy Biegły Rewident

Podpis Piotr Chęciek

PIOTR CHĘCIEK

Biegły rewident
Nr ewidencyjny 13253

działający w imieniu
Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
nr ewid. 130

Pełny raport do pobrania w CENTRUM POBRAŃ.