Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Spółki

Scroll To Down

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

  w tys. PLN w tys. EURO
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
1. Przychody ze sprzedaży 583 245 598 709 137 405 136 826
2. Zysk na działalności operacyjnej 81 580 84 579 19 219 19 329
3. Zysk przed opodatkowaniem 117 908 164 952 27 778 37 697
4. Zysk netto 101 339 149 156 23 874 34 087
5. Inne całkowite dochody netto (124) (73) (29) (17)
6. Całkowite dochody ogółem 101 215 149 083 23 845 34 070
         
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych        
7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 170 229 856 45 744 52 530
8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 216) (39 694) (4 998) (9 071)
9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (122 987) (187 345) (28 974) (42 815)
         
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2016 r.
10. Aktywa trwałe 1 408 880 1 462 339 337 788 330 547
11. Aktywa obrotowe 316 254 266 294 75 824 60 193
12. Aktywa razem 1 725 134 1 728 633 413 612 390 740
13. Zobowiązania długoterminowe 164 229 180 962 39 375 40 905
14. Zobowiązania krótkoterminowe 185 637 175 576 44 508 39 687
15. Kapitał własny 1 375 268 1 372 095 329 729 310 148

Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku 4,1709
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 4,2447
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku 4,4240
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 4,3757

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

(%) od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Zmiana (%)
Rentowność aktywów (ROA) 5,87 8,48 (31)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 7,37 10,87 (32)
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 6,50 6,62 (2)

ANALIZA WYNIKU NETTO

Analiza wyniku netto

Wynik netto niższy w porównaniu do 2016 roku o 47,9 MPLN (-32,1%), głównie z powodu:

 • -0,4 MPLN - niższy wynik ze sprzedaży ze względu na niższą cenę energii elektrycznej i niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej przy wyższym wolumenie sprzedaży ciepła
 • -2,8 MPLN- niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
  • -2,9 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
  • +3,7 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących
  • +2,0 MPLN sprzedaż aktywów,
 • -44,0 MPLN - niższy wynik na działalności finansowej, w tym:
  • -46,0 MPLN niższe przychody z tyt. dywidendy otrzymanej od EC Zielona Góra (35,2 MPLN w 2017 r. i 81,2 MPLN w 2016 r.),
  • +2,0 MPLN wyższe przychody finansowe, w tym: 1,4 MPLN odsetki z tytułu leasingu, +0,6 MPLN cash-pool,
 • -0,7 MPLN - wyższy podatek dochodowy.

ANALIZA PRZYCHODÓW

analiza przychodów

Niższe przychody o 15,5 MPLN (3%), w porównaniu do 2016 roku głównie z powodu:

 • +4,7 MPLN - wyższe przychody ze sprzedaży ciepła (wzrost wolumenu sprzedaży o 1% przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła),
 • -11,9 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej:
  • -9,4 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (niższy wolumen sprzedaży o 1,7%, niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5,5%),
  • -2,5 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej do PSE,
 • -7,7 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (niższe ceny certyfikatów),
 • -0,6 MPLN - niższe pozostałe przychody.

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE

KOSZTY STAŁE

koszty stałe

Wyższe koszty stałe w porównaniu do 2016 roku o 4,6 MPLN.

Koszty osobowe wzrosły o 6,8 MPLN:

 • -6,0 MPLN wyższe koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych,
 • -0,8 MPLN wyższe koszty wynagrodzeń.

Koszty remontów wzrosły o 2,2 MPLN: większy zakres remontów na rok 2017 w porównaniu do 2016 roku, m.in. koszty utrzymania instalacji odsiarczania.

Amortyzacja spadła o 6,0 MPLN ze względu na zmianę okresów żywotności środków trwałych i wprowadzoną korektę okresów żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych.

KOSZTY ZMIENNE

Koszty zmienne

Niższe koszty zmienne w porównaniu do 2016 roku o 19,8 MPLN.

Koszty niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 2,8 MPLN. Niższy limit darmowych uprawnień: w 2017 roku otrzymane uprawnienia pokryły 20% emisji, w 2016 roku pokryły 43% emisji CO2 oraz niższe ceny zakupu CO2 o 18%.

Koszty paliwowe spadły o 23,9 MPLN:

+15,7 MPLN; niższe koszty zakupu węgla:

 • -0,3 MPLN nieznacznie wyższy wolumen spalonego węgla (w 2017 roku: 16 334 TJ, w 2016 roku: 16 319 TJ),
 • +16,0 MPLN niższa cena węgla

+8,0 MPLN; niższe koszty zużycia biomasy:

 • +6,3 MPLN niższy wolumen spalonej biomasy (w 2017 roku: 696 TJ, w 2016 roku: 966 TJ),
 • +1,7 MPLN niższa cena biomasy

-0,4 MPLN; wyższe koszty gazu; wyższy wolumen zużycia,
-0,1 MPLN; wyższe koszty wapnia i sorbentów (instalacja odsiarczania),
+0,8 MPLN; niższe koszty paliw płynnych.

Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 1,2 MPLN:
-1,0 MPLN; wzrost kosztów umorzenia certyfikatów,
-0,7 MPLN; wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii i rynkiem bilansującym,
+0,5 MPLN; spadek pozostałych kosztów usług.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych