Inwestycje i rozwój

Scroll To Down

Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej wartości rynkowej.

Program inwestycyjny KOGENERACJI S.A. koncentruje się głównie na inwestycjach rzeczowych - wewnętrznych i zewnętrznych.

Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem działań proekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

Nakłady inwestycyjne

w tysiącach złotych Za okres
od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Za okres
od 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
KOGENERACJA S.A. 54 292 120 620
Inwestycje wewnętrzne 48 021 115 674
Inwestycje zewnętrzne 6 271 4 946
EC Zielona Góra S.A. 26 901 37 253
Nakłady inwestycyjne razem 81 193 157 873

INWESTYCJE WEWNĘTRZNE

Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego, połączone z ich modernizacją.

W 2016 roku znacząca część ogólnych nakładów skierowana była na kontynuację zadań związanych z dostosowaniem kotłów w EC Wrocław do nowych standardów emisyjnych w zakresie SOx i NOx: dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych standardów emisyjnych w zakresie SO2 (25 855 tys. zł) oraz dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych standardów emisyjnych w zakresie NOx (6 492 tys. zł).

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 roku należy zaliczyć:

 • modernizację sprężarkowni w EC Wrocław,
 • modernizację wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany instalacji młynowych w EC Czechnica,
 • rozbiórka komina H-120 w EC Wrocław.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2017 roku były finansowane głównie ze środków własnych Spółki oraz częściowo ze środków zewnętrznych w ramach systemu cash-pool.

Najważniejsze zadania zaplanowane na 2018 rok

Do pozostałych najważniejszych zadań zaplanowanych na 2018 rok należy zaliczyć:

 • remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Czechnica,
 • remont kapitalizowany instalacji młynowych w EC Wrocław,
 • modernizacja wybranych układów oczyszczania spalin w EC Wrocław,
 • zabudowa powłok ochronnych K-1 w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany kotła K-1 w EC Czechnica.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2018 roku będą finansowane ze środków własnych Spółki.

INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE

W roku 2017 przyłączono do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy 15,7 MWt (w 2016 r. 19,16 MWt):

 • 15,7 MWt - na terenie Wrocławia 35 węzłów o mocy 12,3 MWt, poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców ze środków własnych Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców; w tym na rynku pierwotnym 8,9 MWt i na rynku wtórnym 3,4 MWt. Jednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie wybudowano i przyłączono do własnej sieci ciepłowniczej 26 węzłów o łącznej mocy 3,4 MWt.
 • 8,3 MWt na terenie Zielonej Góry.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Jednostka Dominująca podpisała dwie umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotacji w ramach umów wynosi 4 634 tys. zł przy nakładach 13 476 tys. zł z czasem realizacji w latach 2017 – 2020.

W dniu 16 października 2017 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dotyczące czterech projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego.

W dniu 19 grudnia 2017 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra trzy umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotacji dla 7 projektów w ramach powyższych umów podpisanych wynosi 29 158 tys. zł przy nakładach 63 538 tys. zł (średnie dofinansowania inwestycji na poziomie 46%), z czasem realizacji w latach 2017 – 2021. Powyższe umowy dotacji zabezpieczone zostały wekslami in-blanco.

JAKOŚĆ I EKOLOGIA

Zintegrowany System Zarządzania

KOGENERACJA S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który obejmuje trzy systemy:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2010,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez PCBC w Warszawie ważny jest do 15 września 2018 r. dla Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego oraz do 5 maja 2019 r. dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

EC Zielona Góra S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami standardu PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

Certyfikaty są ważne do 6 sierpnia 2018 r.

Pozwolenia Zintegrowane

W roku 2017 nie było zmian w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych.

System handlu uprawnieniami do emisji CO2

Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest dokonywany w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.

Podstawowym warunkiem do otrzymania bezpłatnych uprawnień jest wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia przyznanych uprawnień.

W oparciu o rozporządzenia obejmujące lata 2013-2020 przyznawany limit darmowych uprawnień do emisji CO2 jest coraz niższy.

Wartość nakładów inwestycyjnych będąca warunkiem do otrzymania uprawnień pozwala na oszacowanie wolumenu darmowych uprawnień do emisji CO2 w ilości 304 997 Mg:

 • na produkcję energii elektrycznej wynoszą 11 775 Mg,
 • na produkcję cieplną wynoszą 293 222 Mg

(limit dla 2016 roku – 665 993 Mg, limit dla 2015 roku – 882 819 Mg, limit dla 2014 roku – 1 091 947 Mg, w 2013 roku – 1 280 830, w 2012 roku – 1 626 966 Mg)

rzeczywista emisja w 2017 roku 1 535 405 Mg
roczny przydział uprawnień 304 997 Mg
bilans roku 2017 po rozliczeniu całkowitym (niedobór) 1 230 408 Mg
transakcje forward (netto) zakontraktowane na marzec 2018 roku 1 274 266 Mg

Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Spółka utworzyła rezerwę na niedobór uprawnień CO2 w wysokości 35 583 tys. zł (w 2016 r. 31 604 tys. zł).

Polityka jakości, środowiskowa i BHP KOGENERACJI S.A.

KOGENERACJA S.A. jest Spółką zależną PGE Energia Ciepła S.A., wytwarzającą w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

KOGENERACJA S.A. poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie akcjonariuszy, klientów i dostawców oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:

 • zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz usług o wymaganej jakości w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • przestrzegania wymagań i przepisów prawnych, wymagań GK PGE oraz innych wymagań, mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
 • podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oraz motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
 • systematycznego identyfikowania i analizowania ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji usług, jak również podejmowania niezbędnych działań w tym obszarze,
 • współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami,
 • zaangażowania najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakością.
 • podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,
 • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Wszyscy pracownicy KOGENERACJI S.A. świadomi treści niniejszej Polityki gwarantują swoimi działaniami dbałość o wysoki poziom świadczonych usług w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, obligując również do tego gości oraz pracowników innych firm prowadzących działalność na jej terenie lub w imieniu PGE Energia Ciepła S.A.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w niniejszej Polityce Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do ich realizacji.

Rozwinięciem niniejszej Polityki w zakresie bezpieczeństwa jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., która jest spójna z Polityką BHP PGE Energia Ciepła S.A.

Sytuacja sektora energetycznego

W 2017 roku sytuację przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej kształtowały następujące czynniki zewnętrzne:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) było stabilne i porównywalne do roku ubiegłego.
 • Niższe niż w poprzednich latach temperatury zewnętrzne w pierwszym kwartale 2017 r.
 • Wyjątkowym w 2017 roku był miesiąc grudzień, kiedy wystąpiła nadpodaż energii elektrycznej ze względu na dużą produkcję z energetyki wiatrowej (okres silnej wietrzności) przy ograniczonym zapotrzebowaniu odbiorców w okresie świątecznym.

Ceny energii elektrycznej

Odnotowano kontynuację okresu „niskich” cen energii elektrycznej, na który wpłynęły:

 • niska wycena notowań uprawnień do emisji CO2,
 • rosnąca generacja z odnawialnych źródeł energii OZE; wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych
 • zwiększenie możliwości importu energii elektrycznej.

Ceny certyfikatów zielonych i czerwonych

 • W 2017 roku nastąpiła dalsza obniżka cen certyfikatów zielonych. Główną przyczyną takiej sytuacji była nadpodaż praw majątkowych na rynku z lat poprzednich oraz zwiększona podaż certyfikatów z energetyki wiatrowej.